Privacyverklaring
 

Doeleinden verwerking
Ecobit B.V. verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van onze (financiële) administratie, CRM systeem of ticketsysteem voor incidenten en wijzigingen. Wij houden ons daarbij aan de privacywetgeving. In deze privacy verklaring leggen we uit wat we doen met uw gegevens en wat uw rechten en plichten zijn.

Wettelijke grondslag verwerking
Ecobit B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:
De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de verkoopovereenkomst tussen u en Ecobit B.V.
De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichting die Ecobit B.V. heeft tot het voeren van een goede (financiële) administratie.

Verstrekking persoonsgegevens
Als klant bent u verplicht tot het verstrekken van de volgende persoonsgegevens aan Ecobit B.V.:  
Naam organisatie, Naam contactpersoon, (zakelijk) telefoonnummer, (zakelijk) e-mailadres.  Naast de verplicht te verstrekken gegevens kunnen aanvullende gegevens in de genoemde systemen verwerkt worden, waaronder NAW gegevens van meerdere contactpersonen of afdelingen van uw bedrijf en persoonsgegevens van de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) bij uw bedrijf.

Website
Onze website maakt geen gebruik van cookies, met uitzondering van functionele cookies die zorgen voor een correcte werking van de website.


Geheimhouding
Medewerkers van Ecobit B.V. hebben een strikte geheimhoudingsplicht m.b.t. alle informatie die bedoeld of onbedoeld m.b.t. uw bedrijf is verkregen of inzichtelijk is. Deze geheimhouding geldt ook onverminderd voor onze leveranciers.


Apparatuur
Medewerkers van Ecobit B.V. hebben de beschikking over apparatuur (laptops) waarmee op de kantoorlocatie of remote toegang tot uw persoonsgegevens kan worden verkregen. Ecobit B.V. maakt gebruik van een beveiligd netwerk en hanteert een beleid dat niet op openbare werkplekken of hotspots gewerkt mag worden.

Ontvangers persoonsgegevens

Ecobit B.V. zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken.

Printen van persoonsgegevens

Elke uitdraai waarop uw persoonsgegevens zichtbaar zijn, zal niet worden bewaard en na gebruik direct vernietigd. In beginsel zal Ecobit B.V. geen persoonsgegevens printen. Ecobit B.V. hanteert het principe van digitaal werken.


Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zullen door Ecobit B.V. worden bewaard tot maximaal 7 jaar na beëindiging van de overeenkomst.


Rechten als klant
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Als klant heeft u ook het recht Ecobit B.V. te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Ecobit B.V. verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens
Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die Ecobit B.V. doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.
Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via email of per post indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door deze schriftelijk per email of per post aan te vragen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.
Ecobit B.V.
Straat : Heyendaalseweg 121
Postcode woonplaats : 6525 AJ Nijmegen
Email: info@ecobit.nl
Tel: 024 260 0093

Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Ecobit B.V., neem dan contact op met onze contactpersoon voor de gegevensbescherming, via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan middels onderstaande link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons    

Ecobit © 2023